Apstiprina izmaiņas Ārstniecības riska fonda darbības noteikumos Drukāt

Apstiprina izmaiņas Ārstniecības riska fonda darbības noteikumos  Drukāt

19.01.2016
  • 19.janvārī Ministru kabinetā tika apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka Ārstniecības riska fonda darbību.* 
  • Grozījumi izstrādāti, pamatojoties uz līdzšinējo pieredzi darbā ar Ārstniecības riska fonda administratīvajām lietām un ņemot vērā nepieciešamību pilnveidot tiesisko regulējumu attiecībā uz administratīvo lietu izskatīšanu. 
  • Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz, ka pacientam turpmāk būs tiesības vērsties Nacionālajā veselības dienestā (NVD) ar papildus ārstniecības izdevumus apliecinošiem dokumentiem arī pēc tam, kad NVD jau ir pieņēmis lēmumu par atlīdzības izmaksu no Ārstniecības riska fonda. Izmaiņas nepieciešamas, jo ir konstatēti gadījumi, kad pacients pēc atlīdzības prasījuma iesnieguma iesniegšanas NVD turpina ārstēties, lai novērstu vai mazinātu ārstniecības laikā nodarītā kaitējuma nelabvēlīgās sekas pacienta veselībai. Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk, konstatējot, ka pacientam ir nodarīts vairāk nekā viens kaitējuma veids, kaitējuma apmēru noteiks smagākā kaitējuma veida procentuālā apmēra ietvaros. 
  • Grozījumos Ministru kabineta noteikumos iestrādāta norma, kas nosaka, ka atlīdzības pieprasījuma gadījumā personai būs ar parakstu jāapliecina, ka tā nesaņem atlīdzību no citiem avotiem, kā arī jāziņo, ja šī informācija mainīsies. Tas ļautu novērst iespēju, ka atlīdzība par ārstniecības izdevumiem tiek saņemta vairākkārt. 
  • Iepriekš bija noteikts, ka pacienta nāves gadījumā nodarītā kaitējuma smagums vienmēr būtu jānosaka 100% apmērā, taču, ņemot vērā to, ka pastāv no pacientam sniegtās veselības aprūpes  neatkarīgi kritēriji, kas var ietekmēt nodarītā kaitējuma smaguma pakāpi arī pacienta nāves gadījumā (pacienta līdzšinējais veselības stāvoklis, pacienta līdzdalība savas veselības aprūpes nodrošināšanā u.c.), turpmāk nodarītā kaitējuma smagumu pacienta nāves gadījumā noteiks robežās līdz 100 procentiem. Tāpat noteikts, ka kaitējums, kas personai būs radies klīniska pētījuma laikā, tiks atlīdzināts, pamatojoties uz  civiltiesisko apdrošināšanu, nevis no Ārstniecības riska fonda.
  • Noteikumos veiktas arī tehniskas izmaiņas, novēršot funkciju dublēšanos starp NVD un Veselības inspekciju, kā arī veikti citi redakcionāli un tehniski precizējumi. 

* Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr.1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”

Informācijas avots: VM