Ievieš jaunas prasības tabakas izstrādājumu kombinētajiem brīdinājumiem

Ievieš jaunas prasības tabakas izstrādājumu kombinētajiem brīdinājumiem

17.05.2016
  • Šodien, 17.maijā, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas sagatavotie Ministru kabineta noteikumi, kurā noteikts, kā turpmāk uz tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma būs noformējami  un novietojami brīdinājumi par ietekmi uz veselību.* 
  • Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” 7.panta sesto daļu, un ar noteikumiem tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai 2014/40/ES „Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu”, kā arī citu saistošo ES tiesību aktu prasības.  
  • Noteikumos noteikts, kādi kombinētie brīdinājumi par ietekmi uz veselību turpmāk būs jāizvieto uz smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma, kā arī kārtība, kādā ražotājam vai importētājam būs jāziņo par kombinēto brīdinājumu izvietošanu. 
  • Tāpat noteikumos definētas vispārējās brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformējuma un izvietošanas prasības, tostarp izmērs, nepieciešamība nodrošināt brīdinājumu par ietekmi uz veselību veselumu, kā arī nosacījums, ka brīdinājumiem par ietekmi uz veselību jābūt drukātiem tā, lai tos nevarētu noņemt vai izdzēst un, ka, atverot iepakojuma vienību, brīdinājumiem par ietekmi uz veselību jāpaliek neskartiem. Noteikumi paredz, ka uz tabakas izstrādājumu iepakojumu vienībām, kas nav cigaretes un tinamā tabaka maisiņos, brīdinājumi par ietekmi uz veselību var būt drukāti uz uzlīmēm, ja šādas uzlīmes nav noņemamas. 
  • Noteikumi stāsies spēkā 2016.gada 20.maijā. Tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus, kas ražoti vai laisti brīvā apgrozībā līdz 2016.gada 19.maijam atbilstoši šobrīd spēkā esošajām noformējuma prasībām**, drīkstēs laist tirgū līdz 2017.gada 20.maijam. Elektroniskās cigaretes un to uzpildes flakonus, kas ražoti vai laisti apgrozībā līdz 2016.gada 20.novembrim, varēs laist tirgū līdz 2017.gada 20.maijam. 
     

*Ministru kabineta noteikumi “Brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformēšanas un novietošanas prasības un kārtība, kādā ražotājs vai importētājs ziņo par kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību izvietošanu”

**Likums „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” un 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.868 „Noteikumi par tabakas izstrādājumu iepakojuma vienību papildināšanu ar krāsainajiem fotoattēliem vai ilustrācijām”

Informācijas avots: VM