Stājas spēkā jauns regulējums tabakas un ar to saistīto izstrādājumu aprites jomā

Stājas spēkā jauns regulējums tabakas un ar to saistīto izstrādājumu aprites jomā

20.05.2016
  • No šodienas spēku zaudē likums “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” un stājas spēkā Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums (turpmāk- likums), kas dos pozitīvu ieguldījumu sabiedrības veselībā  un pasargās sabiedrību no tabakas un ar to saistīto izstrādājumu dūmu un tvaika negatīvās ietekmes uz sabiedrības veselību. 
  • Konkrētais uzdevums izriet arī no Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-2010.gadam un no Māra Kučinska š.g. 11.februārī apstiprinātās valdības deklarācijas. 
  • Likumā saglabāti līdzšinējie likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” noteiktie smēķēšanas ierobežojumi un papildus noteikts aizliegums smēķēt grūtnieču klātbūtnē. Tāpat noteikts pilnīgs aizliegums smēķēt ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu telpās un valsts un pašvaldību iestāžu īpašumā vai turējumā esošos transportlīdzekļos. Smēķēšanas ierobežojumi no šodienas attiecas arī uz ūdenspīpju lietošanu neatkarīgi no tā, vai tajā tiek lietots tabakas izstrādājums, vai, piemēram, ūdenspīpju tvaika akmeņi, kuri tabaku nesatur, bet satur nikotīnu vai citas ķīmiskas vielas. Likumā noteiktie smēķēšanas ierobežojumi attiecas uz elektronisko smēķēšanas ierīču un augu smēķēšanas produktu lietošanu. Līdz ar likumu spēkā stājas aizliegums nikotīnu saturošas elektroniskās smēķēšanas ierīces un nikotīnu saturošu šķidrumu iegādāties un pārdot ar distances līguma palīdzību (tirdzniecība internetā). Spēkā stājas arī aizliegums pārdot elektroniskās smēķēšanas ierīces nepilngadīgām personām, kā arī aizliegums reklamēt nikotīnu saturošas elektroniskās smēķēšanas ierīces. Likums arī nosaka virkni jaunas prasības tabakas izstrādājumu, nikotīnu saturošu elektronisko smēķēšanas ierīču un nikotīnu saturošu šķidrumu iepakojuma noformējumam, kā arī sastāva ierobežojumus. Pilnā apmērā iepakojuma noformējuma prasības, kā arī sastāva ierobežojumi piemērojami, sākot ar 2017.gada 20.maiju, līdz ar to pāreja uz jauno iepakojuma noformējumu un sastāva izmaiņām notiks pakāpeniski. Uz smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu iepakojuma turpmāk būs kombinētie brīdinājumi par ietekmi uz veselību, savukārt informāciju par darvas, nikotīna un oglekļa monoksīdu uz iepakojuma nomainīs brīdinošs uzraksts par smēķēšanas kaitīgumu. Nikotīnu saturošām elektronisko smēķēšanas ierīču un tajās lietojamo nikotīnu saturošo šķidrumu iepakojums ietvers rakstveida brīdinājumus par ietekmi uz veselību, sastāvdaļu sarakstu, kā arī informāciju par izstrādājuma kontrindikācijām.   

Likumam stājoties spēkā, tiek veiktas izmaiņas un grozījumi arī vairākos citos saistītos likumos un Ministru kabineta noteikumos, kam Veselības ministrija aicina pievērst uzmanību, tostarp: 

  • Š.g. 17.maijā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikts, kā turpmāk uz tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu iepakojuma vienībām un jebkāda ārējā iepakojuma būs noformējami  un novietojami brīdinājumi par ietekmi uz veselību (Ministru kabineta noteikumi “Brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformēšanas un novietošanas prasības un kārtība, kādā ražotājs vai importētājs ziņo par kombinēto brīdinājumu par ietekmi uz veselību izvietošanu”). Noteikumos definētas vispārējās brīdinājumu par ietekmi uz veselību noformējuma un izvietošanas prasības, tostarp izmērs, nepieciešamība nodrošināt brīdinājumu par ietekmi uz veselību veselumu, kā arī nosacījums, ka brīdinājumiem par ietekmi uz veselību jābūt drukātiem tā, lai tos nevarētu noņemt vai izdzēst un, ka, atverot iepakojuma vienību, brīdinājumiem par ietekmi uz veselību jāpaliek neskartiem u.c. prasības: http://likumi.lv/ta/id/282235-noteikumi-par-prasibam-uz-iepakojumiem-izvietojamiem-bridinajumiem-par-ietekmi-uz-veselibu 
  • Š.g.19.aprīlī Ministru kabineta sēdē apstiprināti un ir nodoti izskatīšanai Saeimā grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas nosaka, ka papildus jau spēkā esošajam aizliegumam audio un audiovizuālos komerciālos paziņojumos reklamēt tabaku, tabakas izstrādājumus un smēķēšanu, būs aizliegts reklamēt arī nikotīnu saturošas elektroniskās smēķēšanas ierīces un nikotīnu saturošus šķidrumus. Līdz ar šo aizliegumu privātpersonas, kuru pamatnodarbošanās ir saistīta ar minēto preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, nedrīkstēs būt arī raidījumu sponsori. Elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus būs aizliegts izvietot arī audiovizuālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumos; 
  • Š.g. 21.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē rosināts noteikt kārtību, kādā tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu, uzpildes flakonu, jaunieviestu tabakas izstrādāju un augu smēķēšanas produktu ražotājiem un importētājiem būs jāsniedz informācija Veselības inspekcijai (Ministru kabineta noteikumu projekts „Par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to  uzpildes flakoniem, kā arī  jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem sniedzamās informācijas apjomu, kārtību, kādā ražotāji un importētāji sniedz šādu informāciju, kā arī prasībām datu apstrādei, analizēšanai, uzglabāšanai un publicēšanai”); 
  • Š.g. 28.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē rosināts noteikt tehniskos standartus ar uzpildes flakonu uzpildāmas elektroniskās cigaretes uzpildes mehānismiem (Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par elektronisko cigarešu uzpildes mehānisma tehniskajiem standartiem”), nolūkā pasargāt no riskiem veselībai un dzīvībai, kas ir saistīti ar elektroniskās cigaretes uzpildes laikā nikotīnu saturošu šķidrumu iespējamu saskari ar ādu vai iespējamu nejaušu nikotīna saturošu šķidruma norīšanu (it īpaši bērniem); 
  • Š.g. 28.aprīlī Valsts sekretāru sanāksmē rosināti Ministru kabineta noteikumu grozījumi, kas paredz papildināt Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi. Līdz ar jaunā likuma stāšanos spēkā būs noteikta prasība tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu ražotājiem un importētājiem informēt Veselības inspekciju par minēto izstrādājumu sastāvdaļām, sastāva ietekmi uz patērētāja veselību un sniegt citu būtisku informāciju par šiem izstrādājumiem. Veselības inspekcijai savukārt tiek deleģētas funkcijas apstrādāt sniegto informāciju, veikt cigarešu emisiju testēšanu, novērtēt aizliegtu vai ierobežotu piedevu klātbūtni tabakas izstrādājumos, kā arī novērtēt raksturīgo aromātu cigaretēs vai tinamajā tabakā.
  • Jau vēstīts, ka likums „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” izstrādāts, lai pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2014/40/ES „Par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu” prasības.

Informācijas avots: VM