Stradiņa slimnīcā 2015. gadā palīdzību saņēmuši 345 970 pacientu

Stradiņa slimnīcā 2015. gadā palīdzību saņēmuši 345 970 pacientu

03.08.2016

  • Ārstēto stacionāro pacientu un ambulatoro apmeklējumu skaits 2015. gadā VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” (Slimnīca) sasniedza 345 970 gadījumus. Tas ir par 6414 pacientiem vairāk nekā iepriekšējā gadā – apliecina Slimnīcas 2015. gada pārskats.
  • „Vērtējot paveikto, 2016.gadā Slimnīcas valde prioritāri turpinās strādāt pie veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanas, Neatliekamās medicīnas centra darbības pilnveidošanas, vienotas Slimnīcas informācijas sistēmas izveides, budžeta plānošanas un izlietojuma kontroles mehānismu pilnveides, kā arī nodrošinās visas nepieciešamās darbības Slimnīcas A korpusa pirmās kārtas pabeigšanai un otrās kārtas būvniecības projekta uzsākšanai,” informē Slimnīcas valdes loceklis Normunds Štāls.
  • Līdztekus medicīniskās palīdzības sniegšanai 2015. gadā Slimnīcā veikti klīniskie pētījumi 18 specialitātēs, tajā skaitā kardioloģijā, onkoloģijā, endokrinoloģijā, pulmonoloģijā, gastroenteroloģijā, uroloģijā, angioloģijā un oftalmoloģijā. Pārskata gadā uzsākti 37 jauni pētījumi. Klīnisko pētījumu jomā sadarbība nodrošināta ar 17 sadarbības valstīm, tostarp ASV, Vāciju, Šveici, Austriju un Zviedriju. Par apmācības īstenošanu un zinātnisko darbību Slimnīca 2015.gadā guvusi ieņēmumus EUR 3 857 375 apmērā, kas ir par EUR 57 808 vairāk nekā 2014.gadā.
  • Pārskata periodā valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus Slimnīca ir nodrošinājusi EUR 67 470 060 apmērā (līgumi ar Nacionālo veselības dienestu par ambulatorajiem un stacionārajiem pakalpojumiem). Ieņēmumi par pacientu iemaksām un līdzmaksājumiem veido EUR 3 664 885, savukārt par maksas medicīnas pakalpojumiem – EUR 6 241 420.
  • 2015.gadā Slimnīcas apgrozījums bija EUR 81 503 484, un pārskata gadu Slimnīca ir noslēgusi ar peļņu EUR 152 811 apmērā, ko plānots novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
  • Slimnīcas speciālisti aktīvi iesaistījušies trīs starptautisku projektu īstenošanā, kuru izpētes jomas ir orgānu transplantācijas koordinēšanas attīstība, antibiotiku rezistence, vizuālās diagnostikas tehnoloģiju efektivitāte un stratēģiskās partnerības projektā izglītības, apmācības un jaunatnes jomās. Nodrošināta divu valsts pētījumu programmu īstenošana.
  • 2015.gadā viena no Slimnīcas vadības darba prioritātēm bija turpināt jaunā A korpusa 1.kārtas būvniecību. Pēc būvdarbu apturēšanas gada pirmajā pusē, Slimnīca sadarbībā ar iesaistītajām pusēm veica visus nepieciešamos pasākumus, lai A korpusa 1. kārta noslēgtos 2017.gada 31.martā un mazinātu risku zaudēt piesaistīto Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu.  Būvniecības projekts tiek finansēts no valsts galvotā aizdevuma, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un valsts budžeta finansējuma, līdzfinansējumu nodrošinot no Slimnīcas līdzekļiem.

Informācijas avots: Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca