Valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu

Valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu

19.08.2016

Kas nosaka valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu?

Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi” un šo noteikumu 23.11. punkts.Cik veci bērni var saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu?

 • Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā.
 • Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā, bet viņa ģimenes ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģimenes ārsta – pie tāda, kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām teritorijām.

Kurās teritorijās dzīvojošie bērni (deklarētā dzīves vieta) var saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu?

 • Vakcinācija tiek nodrošināta teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (endēmiskās teritorijas).
 • Teritorijas ar visaugstāko saslimstības līmeni, kurās 2016.gadā tiek nodrošināta bērnu bezmaksas vakcinācija pret ērču encefalītu tika noteiktas, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 5 gadu periodā (2011.-2015.gadā).

Teritoriju saraksts valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2016.gadā

Nr. p.k.

Novads

Vidējais gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem

(2011. — 2015. g.)

Bērnu skaits teritorijā(Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati*)

1. Alsungas novads

113

240

2. Pāvilostas novads

81,5

436

3. Ventspils novads

76,9

2259

4. Kuldīgas novads

63,6

4681

5. Pārgaujas novads

61,6

686

6. Engures novads

61,1

1148

7. Dundagas novads

59,4

708

8. Kocēnu novads

55,3

1116

9. Lubānas novads

49,1

373

10. Vaiņodes novads

48,6

470

11. Rucavas novads

47,6

271

12. Skrundas novads

47,2

920

13. Kandavas novads

47

1641

14. Amatas novads

44,5

1075

15. Baldones novads

44,2

1191

16. Talsu novads

42,8

5582

17. Vārkavas novads**

39,8

310

18. Mērsraga novads

37,9

249

19. Aizputes novads

36

1680

20. Sējas novads

35,9

427

21. Rugāju novads

35,3

387

22. Priekuļu novads

35,2

1448

23. Durbes novads

35

483

24. Mālpils novads**

34,1

672

25. Grobiņas novads**

33,6

1719

26. Rojas novads

31,6

637

*http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/2015/ISPB_Pasvaldibas_bernu_skaits.pdf

** no jauna iekļautas teritorijas

 • Ja bērna deklarētā dzīvesvieta atrodas sarakstā minētā teritorijā, bērns var saņemt valsts apmaksātu vakcināciju pret ērču encefalītu.
 • Sakarā ar saslimstības samazināšanos, Iecavas, Salacgrīvas, Jaunpiebalgas un Krimuldas novadā 2016.gadā paredzēta tikai valsts apmaksātās vakcinācijas pabeigšana (2. un 3.pote) vai balstvakcinācija bērniem, kuriem tā bija uzsākta iepriekšējos gados.

2016. gadā turpināsies arī bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu vakcinācija.

Kas veic un kā notiek bērnu vakcinācija?

 • Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir endēmiskajā teritorijā.
 • Visi bērni (minētajā vecuma grupā), kuriem ir deklarēta dzīves vieta kādā no endēmiskajām teritorijām, ir tiesīgi saņemt valsts apmaksāto vakcināciju pret ērču encefalītu, neatkarīgi no tā, kur atrodas viņa ģimenes ārsta prakse.
 • Tomēr atbilstoši noteikumu Ministru kabineta noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi” 23.11 punktam, ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir ārpus norādītās teritorijas, nevar veikt sava pacienta vakcināciju, izmantojot par valsts budžeta līdzekļiem iepirkto vakcīnu, pat ja pacienta deklarētā dzīvesvieta atrodas endēmiskajā teritorijā. Šādus pacientus, pēc iepriekšējās saskaņošanas, vakcinē tie ģimenes ārsti, kuru pamatprakse atrodas endēmiskajā teritorijā.

Piemērs 1:

 • Gadījumā, ja bērna deklarētā dzīves vieta ir Alsungas novadā, bērnam pienākas valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Alsungas novads ir viena no endēmiskajām teritorijām. Un, ja bērns ir pierakstīts pie ģimenes ārsta, kura pamatprakse atrodas Alsungas novadā, dodoties pie sava ģimenes ārsta, bērns var saņemt bezmaksas vakcināciju pret ērču encefalītu.

Piemērs 2:

 • Gadījumā, ja bērns ir pierakstīts pie ģimenes ārsta Rīgā, bet viņa deklarētā dzīves vieta ir Alsungas novadā, tas nozīmē, ka bērnam pienākas valsts apmaksāta vakcinācija pret ērču encefalītu, jo Alsungas novads ir viena no endēmiskajām teritorijām. Tomēr bērna vakcināciju nevarēs veikt bērna ģimenes ārsts, kura ārsta prakse atrodas Rīgā. Bērna vakcinācija ar valsts apmaksāto vakcīnu būs jāveic pie kāda no ģimenes ārstiem, kura pamatprakse atrodas Alsungas novadā, iepriekš šo vizīti saskaņojot.

Kā tiek organizēta bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu valsts apmaksātā vakcinācija pret ērču encefalītu?

 • Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts.

Informācijas avots: Slimību profilakses un kontroles centrs