Par Eiropas Komisijas regulu attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā

Par Eiropas Komisijas regulu attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā

07.09.2016

  • Zāļu valsts aģentūra informē, ka 2016. gada 21. septembrī stāsies spēkā Komisijas deleģētā regula (ES) 2016/1443 (2016. gada 29. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.273/2004 un Padomes Regulu (EK) Nr.111/2005 groza attiecībā uz konkrētu narkotisko vielu prekursoru iekļaušanu klasificēto vielu sarakstā (turpmāk tekstā – Regula Nr.2016/1443).

Saskaņā ar jauno Regulu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem I pielikuma 1.kategorijas klasificēto vielu saraksts un Padomes 2004. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr.111/2005, ar ko paredz noteikumus par uzraudzību attiecībā uz narkotisko vielu prekursoru tirdzniecību starp Savienību un trešajām valstīm, 1.kategorijas klasificēto vielu saraksts tiek papildināts ar narkotisko vielu prekursoriem: 

  • (1R, 2S)-(-)-hlorefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 110925-64-9);
  • (1S, 2R)-(+)-hlorefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 1384199-95-4); 
  • (1S, 2S)-(+)-hlorpseidoefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 73393-61-0); 
  • (1R, 2R)-(-)-hlorpseidoefedrīns (KN kods 2939 99 00, CAS Nr. 771434-80-1). 

Regula Nr.2016/1443 pieejama Eiropas Savienības tiesību aktu vietnē (PDF formātā).