Apstiprināta kārtība komunikācijai ar lobētājiem

Apstiprināta kārtība komunikācijai ar lobētājiem

03.11.2016
  • Lai novērstu tādu lēmumu pieņemšanu, kas pārstāv kādas noteiktas personas vai personu grupu intereses, un nodrošinātu iespējamā interešu konflikta novēršanu, Veselības ministrijā ir izstrādāta kārtība, kādā Veselības ministrijas ierēdņi un darbinieki komunicē ar lobētājiem*. Procedūra ir saistoša visiem ministrijas darbiniekiem, kuri pieņem lēmumus, kā arī izstrādā dokumentus un dokumentu projektus. 
  • Procedūra paredz noteiktu ministrijas darbinieku rīcību, saskaroties un tiekoties ar lobētājiem nozarē. Ir noteikts, ka darbinieks nedrīkst pieņemt no lobētāja vai personas, kas algo lobētāju, dāvanas, viesmīlības piedāvājumus un citus labumus savām vai ģimenes locekļu vajadzībām. Atbilstoši procedūrai, pieņemot lēmumu vai veicot amata pienākumus, darbiniekam ir jāņem vērā sabiedrības intereses, kā arī jānodrošina visiem lobētājiem, kas ir ieinteresēti konkrētā jautājuma izlemšanā, vienlīdzīgas iespējas tikties ar lēmuma sagatavotājiem un pieņēmējiem, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju. Tāpat atbilstoši procedūrai darbinieks pirms tikšanās informē lobētāju par to, ka tiekoties tiks veikts sarunas audioieraksts un Veselības ministrijas mājaslapā tiks publicēta informācija par lobēšanu. 
  • „Es aicinu visas ārstniecības iestādes savas kompetences ietvaros stingri reglamentēt trešo pušu darbības iestādē, lai netiktu mesta ēna uz lēmumu pieņemšanas procesu. Neviens nešaubās par lobiju ieinteresētību veselības nozarē, tāpēc robežām jābūt novilktām stingri!” norāda veselības ministre Anda Čakša. 
  • Procedūrā noteikts, ka darbiniekam trīs darba dienu laikā pēc tikšanās ar lobētāju ir jāsniedz informācija par šo tikšanos, aizpildot ministrijas apstiprināto formu, un konkrētā informācija tiek publicēta ministrijas mājaslapā.  
  • Konkrētā procedūra izstrādāta ar mērķi mazināt riskus, ka dokumentu un dokumentu projektu izstrādē darbinieku rīcība un lēmumi tiek ietekmēti noteiktu personu vai personu grupu interesēs. 

*Fiziska persona vai privāto tiesību juridiska persona, kas savu vai citu personu interešu vadīta par atlīdzību vai bez tās veic lobēšanu.

Infomācijas avots: Veselības ministrija