Plānots veikt izmaiņas zāļu reklamēšanas kārtībā

Plānots veikt izmaiņas zāļu reklamēšanas kārtībā

02.02.2017
  • 2.februārī, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Veselības ministrijas izstrādātais grozījumu projekts Ministru kabineta noteikumiem, kas reglamentē zāļu reklamēšanas kārtību*.
  • Lai veicinātu zāļu ražotājfirmu un izplatītāju ar zāļu reklāmu saistīto mārketinga izdevumu caurskatāmību, kopš 2015.gada reklāmas devējiem ir jāsniedz informācija Veselības inspekcijai (Inspekcija) par sniegto materiālo atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm par zinātnisku un profesionālu pasākumu sponsorēšanu, ceļa un uzturēšanās izdevumu samaksu speciālistiem u.c. atbalstu. 
  • Lai uzlabotu Inspekcijas tīmekļa vietnē publicētās informācijas automatizētas apstrādes iespējas, ir paredzēts veikt izmaiņas minētās informācijas saņemšanā, nosakot, ka turpmāk dati būs jāiesniedz automatizēti apstrādājamā formā. Tāpat tiek iekļauti daži precizējumi Inspekcijai iesniedzamajā informācijā, piemēram, papildus nosaukumam un adresei, būs jānorāda arī materiālā atbalsta sniedzēja un saņēmēja reģistrācijas numurs, kas nodrošinās uzraugošajai institūcijai operatīvāku atbalsta sniedzēja un saņēmēja identifikāciju.
  • Tāpat atbilstoši praksei, kas pastāv vairumā Eiropas Savienības valstu, paredzēts pagarināt termiņu paziņojuma iesniegšanai par atbalstu iepriekšējā gadā līdz kārtējā gada 30.jūnijam.
  • Noteikumu projekts paredz noteikt pienākumu ziņot Veselības inspekcijai arī tajā gadījumā, ja atskaites periodā atbalsts biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm nav sniegts, tādā veidā mazinot iespējamību, ka reklāmas devēja vai izplatītāja paziņojums par izmaksātajām summām netiek iesniegts.
  • Noteikumu projektā veikti arī precizējumi attiecībā uz sniedzamās informācijas apjomu, lai informācijas sniedzējiem būtu vienota izpratne par to, kāda informācija ir jāiekļauj minētajā paziņojumā. 

*Ministru kabineta 2011.gada 17.maija noteikumi Nr.378 “Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus”

Informācijas avots: Veselības ministrija