Noteikta kārtība prasībām references laboratorijai

Noteikta kārtība prasībām references laboratorijai

07.03.2017

  • 7.martā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Veselības ministrijas izstrādātais Ministru kabineta noteikumu projekts, kurā noteikta kārtība, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā, kā arī nosaka laboratorijas tiesības un pienākumus.*
  • Lai laboratorija varētu pretendēt uz references laboratorijas statusa piešķiršanu, tai ir jābūt akreditētai klīnisko un vides paraugu testēšanā nacionālajā akreditācijas institūcijā (Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā), tai ir jābūt ne mazāk kā piecu gadu praktiskajai darba pieredzei noteiktās references jomās, tai ir jābūt noteiktam aprīkojumam, atbilstošai speciālistu kvalifikācijai, kas ļauj nodrošināt laboratorijas funkciju un uzdevumu izpildi, un jānodrošina noteiktu izmeklējumu spektrs, kā arī jāatbilst citām prasībām. Veselības ministrija izvērtēs ārstniecības iestādes atbilstību šo noteikumu prasībām un piešķirs ārstniecības iestādei references laboratorijas statusu.
  • Tāpat atbilstoši Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) rekomendācijām, definēti references laboratorijas pienākumi, piemēram, references izmeklējumu veikšana (references diagnostika),  dalība uzraudzības, monitoringa, brīdināšanas un reaģēšanas pasākumu nodrošināšanā epidemioloģiskās drošības jomā, sadarbība ar starptautiskām institūcijām un dalība pētījumos, sadarbība ar citām valsts un ārvalstu laboratorijām informācijas un references materiālu apmaiņai u.c. pienākumi. 
  • Noteikumos definētas arī references laboratorijas tiesības, nosakot, ka references laboratorijai atbilstoši piešķirtajai references jomai būs tiesības publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju par references laboratorijas kompetencē esošajiem jautājumiem, organizēt un vadīt seminārus un apmācības, slēgt līgumus ar citām laboratorijām un ārstniecības iestādēm, lai nodrošinātu atsevišķu references laboratorijas uzdevumu izpildi un izmaksu efektivitāti, piedalīties zinātniskos projektos u.c.

* Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās references laboratorijas tiesībām un pienākumiem

Informācijas avots: Veselības ministrija