Paredzēts uzlabot ūdensapgādes dezinfekcijas pasākumus

Paredzēts uzlabot ūdensapgādes dezinfekcijas pasākumus

24.03.2017
  • 23.martā Valsts sekretāru sanāksmē izskatīti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumiem, kas nosaka dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas kārtību.* 
  • Šobrīd normatīvajos aktos noteikts, ka dzeramais ūdens nedrīkst saturēt mikroorganismus (piemēram, Legionella spp. baktērijas) tādā daudzumā, kas rada draudus patērētāju veselībai, bet nav izvirzītas konkrētas prasības preventīvām darbībām (regulāra ūdensapgādes sistēmu apsekošana, korektīvo pasākumu īstenošana u.c.). Tāpat šobrīd nav mehānismu, lai Veselības inspekcija (Inspekcija) kā kontrolējošā institūcija pārliecinātos par korektīvo pasākumu efektivitāti un veiktu profilaktisku vai atkārtotu situācijas izpēti. Tādēļ plānots, ka turpmāk, lai novērstu leģionāru slimības izplatību, Inspekcijai būs tiesības pieprasīt periodisku dzeramā ūdens paraugu (ēkas siltummezglā un ūdens paraugos kondicionēšanas sistēmā) analizēšanu un profilaktiskās dezinfekcijas veikšanu arī pēc noslēguma dezinfekcijas veikšanas. 
  • Noteikumu projekts paredz arī precizēt prasības, kādām ir jāatbilst dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzēja izglītībai, lai sniegtu pakalpojumus.
  • Noteikumus plānots arī papildināt ar prasību pakalpojumu sniedzējam regulāri aizpildīt objekta dezinfekcijas/dezinsekcijas/deratizācijas karti, norādot konkrētu informāciju par veikto pakalpojumu. 
  • Atgādinām, ka Veselības ministrija ir sniegusi priekšlikumus Ekonomikas ministrijai veikt grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”, kas paredz noteikt mājas pārvaldītājam pienākumu nodrošināt būvnormatīvā par ēku iekšējo ūdensvadu noteikto karstā ūdens temperatūras režīma, temperatūras kontroles un preventīvos pasākumus. Tāpat paredzēts, ka ēkas pārvaldītājam  būs nekavējoties jābrīdina mājas īpašniekus un citus tās iedzīvotājus, sniedzot informāciju par attiecīgo slimību un ieteikumus tās profilaksei, kā arī jāinformē par pasākumiem, kas tiks veikti, lai novērstu iedzīvotāju inficēšanās risku.

* Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumi Nr. 618 “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”

Informācijas avots: Veselības ministrija