Par ES līdzfinansēto projektu īstenošanas kārtību

Par ES līdzfinansēto projektu īstenošanas kārtību

07.11.2017

  • 7.novembrī Ministru kabineta sanāksmē tika izskatīts noteikumu projekts, kurā noteikta kārtība, kādā plānots īstenot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētos projektus, kas paredz uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem*.
  • Specifiskā atbalsta mērķis (turpmāk – SAM 9.2.4.) ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. 
  • Veselības ministrijas sagatavotais tiesību aktu projekts paredz paplašināt projektu iesniedzēju loku, nosakot, ka projektu var iesniegt ne tikai pašvaldības, bet arī pašvaldību iestādes.
  • Savukārt labākai tiesību akta normas uztveramībai, Ministru kabineta noteikumos iekļautas četras prioritārās veselības jomas (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu (sākot no perinatālā un neonatālā perioda) aprūpe un garīgā veselība), kurās īstenojamas atbalstāmās darbības. 
  • Lai mazinātu administratīvo slogu projekta vadības un īstenošanas nodrošināšanas izmaksu aprēķinā, visas administrēšanas un īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas plānots apvienot vienā atbalstāmā darbībā. Tāpat administratīvā sloga mazināšanas nolūkos, noteikumu projekts paredz atvieglotu datu uzkrāšanu, kas finansējuma saņēmējam jānodrošina projekta ietvaros, veicot tikai unikālo personu uzskaiti, kas saņēmušas atbalstu projekta ietvaros.
  • Tāpat paredzēts dzēst noteikumu normu, kas nosaka ierobežojumus un maksimālās summas par cilvēkresursu sniegtajiem pakalpojumiem un paredzēt, ka piegāžu un pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās, ievērojot publisko iepirkumu jomu regulējošos normatīvos aktus.
  • Plānots arī pagarināt maksimālo SAM 9.2.4. 2.pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas termiņu līdz 2020.gadam un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas termiņu līdz 2023.gadam, ar nosacījumu, ka kopējais projekta īstenošanas termiņš nepārsniedz 36 mēnešus. 
  • Paredzēts, ka Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) īstenos veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus ne tikai tajās pašvaldībās, kuras nepieteicās projektā, bet arī tajās, kuru iesniegumi tikai noraidīti vērtēšanas procesā vai atsaukti.
  • Tāpat plānots dzēst normu, kas nosaka, ka SAM 9.2.4. 2.pasākuma finansējuma saņēmējiem turpmāk līdz kārtējā gada 1.septembrim sagatavot un iesniegt Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai (CFLA) projekta nākamā gada darba plānu, lai netiktu dublēts projektu iesniegumu vērtēšanas process.

*Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.310 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanas noteikumi””

Informācijas avots: Veselības ministrija