Izmaiņas noteikumos par bērnu vasaras nometnēm

Izmaiņas noteikumos par bērnu vasaras nometnēm

25.05.2018

  • Skolēnu mācību gadam noslēdzoties, sāksies ikvasaras bērnu nometņu sezona un aktuāls kļūs jautājums ne tikai par nometnes izvēli, bet arī par tās organizatorisko pusi.

Ar 2017. gada 1. jūliju ir notikušas vairākas izmaiņas1 bērnu nometņu noteikumos:

  1. a) ir iekļautas prasības par minimālajām higiēnas prasībām bērnu nometnēs

Noteikumos ir iekļautas tās higiēnas prasības:

  • nometnes teritorijai un ēkai,
  • telpām un to grupām,
  • gulēšanas inventāram (diennakts nometnēs),
  • telpu uzturēšanai un tīrībai,
  • peldvietām (ja paredzēta peldēšanās).

Minētās prasības arī līdz noteikumu grozījumiem bija jānodrošina, lai nometne varētu saņemt Veselības inspekcijas atzinumu un uzsākt savu darbību, pamatojoties uz higiēnas normu pamatprasībām, kas iekļautas vadlīnijās bērnu nometņu organizēšanai.

  1. b) noteiktas pedikulozes pārbaudes nometnes pirmajā dienā

Noteikumos ir iekļauta prasība nometnes organizētājam nodrošināt pedikulozes pārbaudi dalībniekiem nometnes pirmajā dienā. Šo pārbaudi veiks ārstniecības persona, ar kuru organizētājs noslēdzis vienošanos par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu. Līdz šim veiktā pārbaude par pedikulozi tika norādīta ārsta izziņā par dalībnieka veselības stāvokli.

  1. c) mainīta kārtība par ārsta izziņas nepieciešamību

Līdz ar noteikumu grozījumiem ir atvieglota prasība par ārsta izziņas nepieciešamību nometnes dalībniekiem, nosakot, ka tās nepieciešamas tikai diennakts nometnes dalībniekiem. Pagarināts arī izziņas noformēšanas laiks, t.i. turpmāk ārsta izziņu var nokārtot 3 mēnešu laikā pirms nometnes darbības sākuma (iepriekšējo 10 darba dienu vietā). Paredzēti arī izņēmuma gadījumi, kad ārsta izziņa nav nepieciešama, jo attiecīgo nometnes dalībnieku veselība jau tiek īpaši uzraudzīta saskaņā ar citiem noteikumiem2:

1) dalībniekiem, kuru veselības aprūpe tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā, ārsta izziņa nav nepieciešama (prasība attiecināma ne tikai uz sporta nometnēm).

2) ārsta izziņas nav nepieciešamas arī jaunsargiem Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajos pasākumos.

            Kopumā 2017. gadā Veselības inspekcija izsniedza 1349 atzinumus bērnu nometnēm par objekta gatavību darbības uzsākšanai un veica 51 plānveida kontroli ilgstošas darbības nometnēs, lai pārliecinātos par higiēnas prasību ievērošanu nometnes laikā. Neatbilstības normatīvo aktu prasībām tika konstatētas 4 nometnēs jeb 8% no kontrolētajām bērnu nometnēm, kas ir par 11 procentpunktiem mazāk nekā 2016. gadā. Šo pozitīvā tendence skaidrojama ar veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos1, atvieglojot prasību par ārsta izziņas nepieciešamību dalībniekiem, kas visbiežāk arī radīja problēmas.

Veselības inspekcija atgādina, ka Valsts izglītības satura centra tīmekļa vietnē nometnes.gov.lv var iepazīties ar 2018. gadā oficiāli reģistrētajām bērnu nometnēm un to, vai konkrētā nometne ir saņēmusi nepieciešamos saskaņojumus no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (par ugunsdrošības prasību ievērošanu), Pārtikas un veterinārā dienesta (ja tiks nodrošināta ēdināšana) un Veselības inspekcijas (par higiēnas prasību ievērošanu).

1 – 2017. gada 27. jūnija grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

2 – Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumi Nr. 594 „Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība” un

Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 770 „Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumiem un samaksas kārtību”

Informācijas avots: Veselības inspekcija