Slimības lapa

Slimības pabalstu var saņemt, ja :

 • esat darba ņēmējs;
 • esat pašnodarbinātais un veicat sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 • esat pašnodarbinātā laulātais, kurš pievienojies sociālajai apdrošināšanai.

Slimības periods ir:

Ja slimojat:

 • nepārtraukti, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām;
 • ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.

Slimības pabalstu, ja kopjat bērnu līdz 14 gadiem, piešķir un izmaksā no:

 • bērna slimības 1. dienas līdz 14. dienai;
 • no 15. līdz 21. dienai, ja kādu periodu bērnu kopjat stacionārā.

Lai saņemtu pabalstu

 • iesniegums pabalsta piešķiršanai;
 • darba nespējas lapa B.
 • Ārvalstīs izsniegtam darba nespējas apliecinošam dokumentam ir nepieciešams tulkojums un tam ir jābūt legalizētam. Ja dokuments izdots Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā, legalizācija nav nepieciešama.
 • No 2015.gada 1.jūlija darbnespējas lapās B, kuras izsniegtas slimības pabalstu piešķiršanai, nav nepieciešams darba devēja apstiprinājums par neierašanos darbā un pašnodarbinātā apstiprinājums par nespēju strādāt.
 • Ja darbnespēja lapa B izsniegta līdz 2015.gada 30.jūnijam un tiek iesniegta VSAA pēc 2015.gada 1.jūlija, tajā nepieciešams darba devēja un pašnodarbinātā apstiprinājums.
 • Ja Jūs esat darba attiecībās ar vairākiem darba devējiem, šāds apstiprinājums ir nepieciešams no visiem darba devējiem. Ja esat pašnodarbinātais, tad Jūs pats darba nespējas lapā B apstiprināt, ka slimības laikā ienākumus nevarat gūt.
 • Iesniegumu pabalsta piešķiršanai var nosūtīt arī pa pastu vai elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 
  Iesniegums tiek izskatīts tad, ja tiek iesniegts darba nespējas lapas B oriģināls ar darba devēja apstiprinājumu (nosūtāms pa pastu vai iesniedzams klātienē). Pieprasot pabalstu pa pastu vai elektroniski, var izmantot veidlapu, vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, norādot šādas ziņas:
 • pabalsta pieprasītāja vārds un uzvārds;
 • pabalsta pieprasītāja personas kods;
 • pabalsta pieprasītāja deklarētās dzīvesvietas adrese;
 • pabalsta pieprasītāja tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;
 • pabalsta pieprasītāja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme) ;
 • pieprasītā pabalsta veids (slimības pabalsts).
 • Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.
 • Iesniedzot iesniegumu VSAA nodaļā, nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Taču saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu VSAA, sniedzot personai informāciju, kas attiecas tieši uz konkrēto personu, ir tiesības pieprasīt un personai ir pienākums uzrādīt dokumentu, kas ļauj identificēt šo personu.
 • Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi iestādē (VSAA) uz vietas, personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam.
 • Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Pabalsta aprēķins

Par pirmajām 10 slimības dienām darba devējs maksā slimības naudu:

 • par otro un trešo slimības dienu – ne mazāk kā 75% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas;
 • no ceturtās līdz desmitai slimības dienai – ne mazāk kā 80% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas.
 • No 11. slimības dienas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķir slimības pabalstu – 80% apmērā no Jūsu vidējās iemaksu algas.
 • Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kad iestājusies pārejoša darba nespēja.
 • Pašnodarbinātajam vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas pārejoša darba nespēja.
 • Pabalsts jāpieprasa gada laikā, skaitot no pirmās pārejošas darbnespējas dienas.
  No 2016.gada 1.janvāra 
  pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pārejošas darbnespējas dienas.

Pabalsta piešķiršana

 • Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

 • Pabalstu pārskaita Jūsu kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā, ko būsiet norādījis savā iesniegumā.